// این سایت در پایگاه ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران و درگاه ملی خدمات الکترونیک ایران ثبت شده است//

******* ******* ******* *******

       /   ایمونوگلوبولین -- •۲۱ بهمن ۱۳۹۱•  ::.        /   بيماري زبان آبی -- •۳۱ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- خاویار -- •۲۵ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- آلایش خوراکی دام -- •۲۵ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- عسل -- •۲۵ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- شیر خام -- •۲۵ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- تخم مرغ -- •۲۵ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- میگو -- •۲۵ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- ماهی -- •۲۵ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- گوشت بوقلمون -- •۲۵ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- گوشت مرغ -- •۲۳ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- گوشت شترمرغ -- •۲۳ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- گوشت قرمز -- •۲۳ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   دارونامه جامع دامهای کوچک -- •۰۷ خرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   سوگند نامه دامپزشکی -- •۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱•  ::.        /   خبر مهم: وضعیت خاص صنعت گاوداری -- •۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱•  ::.        /   عوامل شکست در واکسیناسیون طیور -- •۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۱•  ::.        /   مدیریت جوجه های گوشتی در هفته اول پرورش -- •۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۱•  ::.        /   مواد ضد عفوني كننده وعملكرد آن ها -- •۳۰ فروردین ۱۳۹۱•  ::.        /   راهنمائي هاي خاص براي بخار دادن در جوجه كشي ها -- •۳۰ فروردین ۱۳۹۱•  ::.
ورود کاربراننظرسنجی
تعداد دانشکده های دامپزشکی کشور باید ...
 
كیفیت مطالب ارائه شده در سایت دامپزشکان برتر را چگونه ارزیابی می كنید؟
 
صفحه اصلی بیماریهای گوسفند بیماریهای باکتریایی گوسفند

بیماریهای باکتریایی گوسفند

(6 •امتیاز•)

Bacteria diseases

Bacteria are microorganisms that can cause infection. They are the cause of many diseases in sheep and goats. On this page, links are organized alphabetically by bacterial disease: anthrax, arthritis, brucellosis, caseous lymphadenitis (CL), clostridial diseases, contagious agalactia, e. coli scours, enterotoxemia, Johne's disease, listeriosis, (bacterial) meningitis, mycoplasmas, pinkeye, (bacterial) pneumonia, Q fever, and tetanus.

Bacterial diseases of sheep - Molecular Diag Services

Abortion

Go to Reproductive Problems page.

Anthrax

Anthrax - North Dakota State University
Antrax - Vetsweb
Anthrax - Western Australia
Anthrax - World Health Organization
[PDF] Anthrax: general information and vaccination - USDA APHIS
Anthrax in animals - Victoria, Australia
Backgrounder: anthrax - AVMA
[PDF] The black bane is back - Texas
Goat anthrax - eXtension
What is anthrax and what causes it? - GoatWorld

Arthritis

Arthritis - GoatWisdom
Arthritis - National Goat Handbook
[PDF] Bacterial arthritis in lambs - NSW, Australia
[PDF] Erysipelas arthritis in sheep - Pfizer Animal Health
Septic arthritis - Merck Vet Manual
[PDF] Sheep arthritis - Western Australia
[PDF] Streptoccus dysgalactiae arthritis in lambs - Scottish Ag College
Suppurative arthritis in sheep - Queensland, Australia

Brucellosis

[PPT] Brucellosis - Iowa State Univ.
[PDF] Brucellosis - Iowa State Univ.
Brucellosis in sheep - Merck Vet Manual
Brucellosis in sheep - Tasmania, Aust.
[PDF] Caprine and ovine brucellosis - World Org. for Animal Health
Epididymitis -> go to Reproductive Problems page
Managing ovine brucellosis to maximise ram fertility - Queensland, Aust.
Ovine brucellosis - NSW, Aust. | PDF
Ovine brucellosis - Victoria, Aust. | PDF
[PDF] Ovine brucellosis - Western Australia
Ovine brucellosis in Alberta

Caseous lymphadenitis
(CL, cheesy gland, boils)

Caseous lymphadenitis - GoatWorld
Caseous lymphadenitis - Onion Creek Ranch
Caseous lymphadenitis - Organic Vet
[PDF] Caseous lymphadenitis - Pipestone Vet Clinic
[PDF] Caseous lymphadenitis - Texas A&M
Caseous lymphadenitis and pinkeye - National Goat Handbook
[PDF] Caseous lymphadenitis FAQs - Pfizer Animal Health
[PDF] CL: what to do after diagnosis is confirmed - UC Davis
[PDF] Caseous lymphadenitis, cheesy gland, etc. - Navajo Sheep Project
Caseous lymphadenitis: contagious abscesses - Ohio Sheep Team
Caseous lymphadenitis: emerging problem - Moredun Foundation
Caseous lymphadenitis in goats and sheep - Alabama CE | PDF
Caseous lymphadenitis - Colorado Serum Co.
Caseous lymphadenitis in sheep - NADIS UK
Caseous lymphadenitis in sheep and goats - Kansas State
Caseous lymphadenitis in sheep and goats - Merck Vet Manual
[PDF] Caseous lymphadenitis in small ruminants - Univ. Arkansas
Caseous lymphadenitis: is it a problem in your flock or herd? - NDSU
CL: what is it and how is it treated? - BoerGoats.com
Caseous lymphadenitis: managing with formalin - Onion Creek Ranch
[PDF] Cheesy gland in sheep and goats - Western Australia
Goat health: caseous lymphadenitis (cheesy gland) - NSW, Aust. | PDF
Use of an autogenous vaccine in the tx of CL in goats

Clostridial diseases (other)

[PDF] Black diseases FAQs - Pfizer Animal Health
Blackleg - C.A.H.L.
Blackleg - Merck Vet Manual
[PDF] Blackleg and malignant edema control - Univ. Arizona
Blackleg and other clostridial diseases - Alberta, Canada
[PDF] Botulism - DAFF SA
Botulism - Merck Vet Manual
Botulism on the farm - Tasmania, Australia
[PDF] Botulism poisoning in cattle in the Northern Territory
[PDF] Clostridial diseases - Iowa Beef Center
[PDF] Clostridial diseases - Meat Promotion Wales
Clostridial diseases - Organic Vet
[PDF] Clostridial diseases - Rep. of South Africa
Clostridial diseases in sheep - Afrivet
[PDF] Clostridial diseases of livestock - Victoria, Aust.
Clostidial diseases of livestock - Out West Mfg.
[PDF] Clostridial diseases of small ruminants: a review
Clostridal Enteric Disease Unit @ Univ. Arizona
Malignant edema - Merck Vet Manual

Contagious agalactia

Agalactia in sheep and goats - GoatConnection
[PDF] Contagious agalactia - Iowa State Univ.
[PDF] Contagious agalactia - World Organisation for Animal Health
Contagious agalactia and other mycoplasmal masticides
[PDF] Contagious agalactia by Mycoplasma agalactiae . . . - Braz. J. Micro
[PDF] Contagious agalactia of sheep and goats: a review
[PDF] Contagious agalactia of sheep and goats - Public Health Info.

E. coli scours (watery mouth)

Go to lamb and kid diseases page.

Enterotoxemias

[PDF] Clostridium perfringins in animal disease: a review - Can Vet J
Clostridium perfringins in domestic farm animals - Colorado Serum Co.
Clostridium perfringins type C enteritis - Merck Vet Manual
[PDF] Determination of clostridium perfringins toxin-types...
Enterotoxemia - GoatWorld
Enterotoxemia - Jack & Anita Maudlin's Boer Goats
Enterotoxemia - Merck Vet Manual
Enterotoxemia - National Goat Handbook
Enterotoxemia, clostridial diseases of the stomach and small int.
Enterotoxemia caused by clostridium perfringins types B and C - Merck
[PDF] Enterotoxemia in an 18 month old goat - J Venom Anim Toxins
Enterotoxemia in kids and adults - Kinne's Mini's
[PDF] Enterotoxemia in lambs - Univ. Nebraska
Enterotoxemia in sheep and goats - Alabama CE | PDF
Enterotoxemia or pulpy kidney - Goat dairying for income
Enterotoxemia (pulpy kidney) - ACGA Goat Notes
Lamb dysentery - Prondil Lab Biotech
[PDF] Preventing overeating disease in lambs
[PDF] Prevention of lamb dystentery
Pulpy kidney - Ag Res Council, SA
[PDF] Pulpy kidney disease FAQs - Pfizer Animal Health
Pulpy kidney in sheep and goats - Manitoba, Canada
Pulpy kidney in sheep and goats - Queensland, Australia
Type D enterotoxemia - Merck Vet Manual

Footrot and scald

Go to Hoof care page.

Johne's Disease (paratuberculosis)

Diagnostic tests for Ovine Johne's Disease - Victoria, Aust.
International Assocation for Paratuberculosis
Johne's disease - Animal Health Australia
Johne's disease - Aust. Cashmere Goat Assoc.
Johne's disease - Alberta, Canada
Johne's disease - National Goat Handbook
Johne's disease - Onion Creek Ranch
[PDF] Johne's disease - Rep. of South Africa
Johne's disease in sheep - Moredun Foundation
Johne's disease in sheep - Ontario, Canada
[PDF] Johne's disease in sheep - USDA APHIS
Johne's disease in sheep and goats - GoatWorld
Johne's disease in sheep and goats - Ohio State Univ.
Johne's Disease Integrated Programs (JDIP)
[PDF] Johne's disease of sheep and goats - Manitoba, Canada
Johne's Information Center @ Univ. Wisconsin
Johne's Information Central
Johne's disease or paratuberculosis - Univ. Missouri
[PPT] Johne's disease: should I be concerned - Penn State
Ovine Johne's disease - Meat & Livestock Australia
Ovine Johne's disease - NSW, Australia
Ovine Johne's disease - Tasmania, Australia
Ovine Johne's disease in sheep - Western Australia
Vaccination against Johne's disease in sheep - Cornell Univ.
What is OJD? - Victoria, Aust.
Why control Ovine Johne's disease? - Victoria, Aust.

Joint ill

Go to Lamb and Kid disease page.

Listeriosis (circling disease)

Discussion of listeriosis (Penn State) - GoatConnection
Encephalitic listeriosis in goats - Purdue Univ.
Goat polio or listeriosis? - Onion Creek Ranch
Goat listeriosis or circling disease - Devon Fine Fibres
Listeriosis - Merck Vet Manual
Listeriosis - NADIS UK
Listeriosis - Purdue University class project
Listeriosis caused by the bacterium Listeria monocytogenes
Listeriosis (circling disease) - Alabama CE | PDF
Listeriosis SOP - Cornell University

Mastitis

Go to Mastitis page.

(Bacterial) meningitis

[PDF] Joint ill, navel ill, and bacterial meningitis in lambs - NADIS UK
Meningitis and encephalitits - Merck Vet Manual

Mycoplasmas

[PDF] Mycoplasma infection in a commercial dairy goat herd
[PDF] Mycoplasmas of goats and sheep - J. Vet. Diag. Invest.

Pinkeye

Diagnosing and treating pinkeye - GoatWorld
Infectious keratoconjunctivitis (pink eye) by Susan Schoenian
Infectious keratoconjunctivitis - Merck Vet Manual
Keratoconjunctivitis - Organic Vet
Pinkeye - Evening Star Farm
Pinkeye - Good Goats
[PDF] Pinkeye - Smithton Vet Service
Pinkeye - NADIS UK
[PDF] Pinkeye in cattle, sheep, and goats - Aust. Boer Goats
Pinkeye in goats - Alabama CE | PDF
Pinkeye in goats - Onion Creek Ranch
Pinkeye in sheep - Daneke Club Lambs
Pinkeye SOP - Cornell University
Treating pinkeye in goats - Bar None Meat Goats

Pneumonia

Bacterial pneumonia in goats - Alabama CE | PDF
Diseases of the respiratory system: small rum. and pigs - Univ. Wyoming
Enzootic pneumonia in lambs - NADIS UK
[PDF] Lamb pneumonia - Navajo Sheep Project
[PDF] Pasteurella vaccination of ewes - Iowa State Univ.
[PDF] Pneumonia - Iowa State University
Pneumonia in goats - National Pygmy Goat Association
Pneumonia in goats - Onion Creek Ranch
Pneumonia in sheep - Ontario, Canada
Pneumonia in sheep and goat
[PDF] Respiratory disease - Pipestone Vet Clinic
[PDF] Respiratory disease in adult sheep - NADIS UK
[PDF] Respiratory diseases in goats and sheep - DAFF S.A.
Respiratory diseases of sheep and goats: an intro - Merck Vet Manual
Respiratory tract diseases - National Goat Handbook

Q fever

[PDF] Ovine abortion due to Coxiella burnetii infection - J Vet Diag Invest.
Q fever - Merck Vet Manual
Q fever - Ontario, Canada
[PDF, FLYER] Q fever - World Org. for Animal Health
Q fever backgrounder - AVMA
Q fever in an Indiana goat herd - Animal Dis. Diag Lab
[PDF] Q fever information for farmers
[PDF] Q fever in goats - Newfoundland and Labrador, Canada
[PDF] Q fever in goats, sheep, and people - Univ. Wyoming
A sample of Q fever information - BoerGoats.com

Tetanus

Tetanus - Merck Vet Manual
Tetanus - Onion Creek Ranch
Tetanus - Queensland, Australia
[PDF] Tetanus disease information - Novartis
[PDF] Tetanus FAQs - Pfizer Animal Health
Tetanus in farm animals - Colorado Serum Company
Tetanus in sheep and goats - Queensland, Aust.
[PDF] Tetanus FAQs - Pfizer Animal Health
Tetanus questions - Out West Mfg. | tetanus info page
[PDF] Tetanus vaccination tips - Goat Council

•یادداشت• (1)
سلام
علائم بیماری در گلهای که سبب تلفات شده ورم صورت .جوجه تیغی شدن موی صورت ریزش آب بینی.اسهال.کاهش اشتها.در لاشه بزگ شدن کیسه صفرا.التهاب دستگاه گوارش.لطفا در تشخیص بیماری کمک کنید.

به اشتراک گذاری این مطلب

•یادداشت خود را اضافه نمایید•

•نام شما•:
•ایمیل شما•:
•وب سایت شما•:
•موضوع•:
•یادداشت•:

به اشتراک گذاری این مطلب

•آخرین بروزرسانی• (•سه شنبه, ۲۹ تیر ۱۳۸۹ ساعت ۰۹:۳۳•)

 

نظر سنجی پرطرفدارترین بخش

به نظر شما چه مطالبی در سایت بیشتر درج شود؟
 
راهنمای سایت

برای دسترسی آسان به مطلب مورد نظر از منوی جستجو در بالا استفاده نمائید. جهت دسترسی موضوعی از منوی بخش ها در بالا مجموعه مورد نظر خود را پیدا کنید. برای دسترسی به همه مطالب، عکس ها و کتابها حتما در سایت عضو شوید.

عضویت در سایت

Info@Mainvets.com

•اعضا• : 5444
•محتوا• : 1894
•لینک وب ها• : 258
Designed by : Mojtaba Alimolaei | Mainvets